Trầm hương miếng Cao Cấp Hộp Bạc
Trầm hương miếng Cao Cấp Hộp Bạc

Trầm hương miếng Cao Cấp Hộp Bạc

1.000.000 

Trầm hương miếng cao cấp hộp bạc là những miếng trầm hương hơn 20 năm trầm tích.

còn 40 hàng

Trầm hương miếng Cao Cấp Hộp Bạc

1.000.000