Trầm hương miếng Cao Cấp Hộp Vàng
Trầm hương miếng Cao Cấp Hộp Vàng

Trầm hương miếng Cao Cấp Hộp Vàng

1.500.000 

Trầm hương miếng cao cấp hộp vàng là những miếng trầm hương hơn 30 năm trầm tích.

còn 50 hàng

Trầm hương miếng Cao Cấp Hộp Vàng

1.500.000