Trầm hương miếng Thượng Hạng Hộp Vàng
Trầm hương miếng Thượng Hạng Hộp Vàng

Trầm hương miếng Thượng Hạng Hộp Vàng

2.000.000 

Trầm hương miếng thượng hạng hộp vàng là  những miếng trầm hương hơn 50 năm trầm tích.

còn 20 hàng

Trầm hương miếng Thượng Hạng Hộp Vàng

2.000.000